Načítám…

Základní škola Sofie Říčany

Základní škola Sofie Říčany je škola poskytující moderní a individualizované vzdělání na prvním a druhém stupni v česko-anglickém prostředí. Od první třídy podporujeme zájem dětí o učení a poznávání světa kolem nás. Pracujeme v prostředí vybaveném učebními materiály, které každému umožní rozvoji jeho dovedností. Propojujeme učení s reálným světem, aby vše dávalo smysl. Učíme srdcem. Stavíme na kvalitně vybudovaném hodnotovém rámci školy a každého učitele, což umožňuje rozvíjet hodnoty a cnosti každého z našich žáků.

První stupeň ZŠ Sofie

Sofie je moderní škola vycházející z Montessori filozofie, zejména z podstaty celostního učení. Naším cílem je v dětech zažehnout plamen poznávání, podporovat jejich chuť do objevování nového a zachovat touhu po pochopení, jak a proč svět a věci kolem nás fungují.

  • Naučit samostatnému pozorování, klást otázky a prozkoumávat oblasti, které je zajímají
  • Probudit a rozvíjet ducha a srdce dětí a jejich představivost
  • Podporovat jejich přirozenou potřebu nezávislosti, vlastní hodnoty a sebevědomí
  • Rozvíjet dobrotu, úctu a sebedisciplínu, která jim umožní stát se plnohodnotným členem společnosti

Učitelé u všech dětí rozvíjí svobodné rozhodování spojené se zodpovědností za sebe, druhé i své prostředí. Usilují o rozvoj dítěte v celistvosti jeho osobnosti. Vzděláváním a výchovou podporují tvořivost, kritické myšlení, schopnost řešit problémy, napomáhají dětem naučit se spolupracovat s ostatními nejen při práci na společném projektu, ale i v každodenních činnostech. Cílem je vytvořit prostředí, v němž se děti mohou přirozeně rozvíjet a kde si uchovají zvídavost a radost z poznávání.

Způsob vzdělávání na základní škole Sofie je ověřen více než 12letou zkušeností. V ročníku je do 15 žáků, vycházíme ze záměru umožnit žákům i jejich učitelům objevovat jejich individuální talenty a pomáhat jim je rozvíjet. Třídy školy jsou smíšené, tvořené 1., 2., 3. ročníkem a 4. a 5. ročníkem.

Druhý stupeň ZŠ Sofie

Propojujeme akademické vědomosti s reálným životem, učíme v souvislostech, budujeme kompetence využitelné v životě. Naším cílem je, aby učení dávalo žákům smysl, měli chuť hledat řešení, viděli souvislosti, dovedli prezentovat a argumentovat své názory, současně naslouchali druhým a respektovali jejich odlišnosti.

Žáky vedeme k péči o životní prostředí, pracujeme na obnově českých tradic a ve spolupráci s rodinou budujeme hodnotový rámec žáků.

Velký důraz klademe na výběr akademicky i lidsky kvalitních učitelů.

V každé třídě je maximálně 16 žáků, aby bylo možné využívat moderní formy výuky a pracovat s žáky individuálně. Areál disponuje zahradou o rozloze 4500 m2, lesním pozemkem a břehy Pitkovického potoka. Je zde prostor nejen pro volnou hru, ale také pro užitkovou zahradu, farmu se zvířaty a další seberealizaci. Práce na zahradě, v dílně a se zvířaty je pro nás nástrojem, jak propojit reálný svět se znalostmi a informacemi ze světa akademického. Nenásilně tak v dětech budujeme charakterově volní vlastnosti.

Anglický jazyk je díky rodilým mluvčím běžnou součástí komunikace ve škole. Od 6.třídy budou zájemci postupně skládat zkoušky jednotlivých úrovní Cambridge English Qualification. Využíváme metodu CLIL, kdy jsou rodilí mluvčí zapojeni do výuky ostatních předmětů. Jako druhý jazyk bude pro žáky výběr ze tří jazyků – GER, FR nebo ESP.

Žáci mají možnost chodit do odpoledního školního klubu, který je otevřený i pro žáky z jiných škol. Náplní klubu jsou nejen nabízené kroužky, ale i společně a smysluplně strávený čas v zázemí školy.

Školné na školní rok 2023-24 je stanoveno na 158,000 Kč, 25,000 Kč je navíc složeno na hospodaření tříd 2.stupně samostatně. Školné na rok 2024-25 bude stanoveno do konce května 2024.

Novinky ze školy

Zápis a školné

Zápis do 1. ročníku ZŠ Sofie pro školní rok 2024/25 proběhne 8.4 a 9.4.2024. Pokud máte zájem Vaše dítě k zápisu na následující školní rok přihlásit, prosíme, vyplňte registrační formulář do 25. března 2024. Obratem Vám potvrdíme přijetí přihlášky k zápisu a na konci března obdržíte konkrétní termín zápisu.

Školné na školní rok 2023-24 je stanoveno na 158,000 Kč. Školné na následující školní rok bude stanoveno do 31.5. 2024.

Máte dotazy?

Zavolejte nebo napište. Nejvíce se dozvíte, když se k nám přijdete podívat do výuky, uvidíte žáky i učitele při práci a budete mít celé dopoledne na pozorování. Učitelé a vedení školy se Vám bude po skončení pozorování věnovat a zodpoví veškeré dotazy.

Pokud jste se k nám nedostali v rámci dne otevřených dveří, domluvte si návštěvu v jiném termínu. Stačí napsat Mince Zouhar, vedoucí sekretariátu ZŠ Sofie na kancelar@zs-sofie.cz. Případně jí můžete zavolat na +420 773 220 281. Ráda vám pomůže.

Naši partneři