14.02.2024

Zápis a kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

Ředitel Sofie – mateřská škola a základní škola, o.p.s. stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 14 žáků (na základě § 36) (stav k 1.2.2024). Termín zápisu do 1.ročníku školního roku 2024/2025 je stanoven na 8.4.9.4. 2024 od 8:00 do 12:00, a to po celou dobu stanovaného času. Registrační poplatek musí být uhrazen nejpozději v den zápisu.

Rodiče, kteří mají zájem o místo, mohou přihlášku podat následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), naše adresa je wn84ity
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podáním v kanceláři školy každý den od 8:00 do 15:00

Sofie – mateřská škola a základní škola, o.p.s. je škola nespádová, tj. základní škola, v jejímž školském obvodu nemá/nemusí mít žák/dítě trvalý pobyt; odvíjí se od volby zákonných zástupců.

Do 1. ročníku se přijímají děti podle následujících kritérií:

  1. Kritérium osobní přítomnosti dítěte u zápisu (10 bodů)
  2. Kritérium účasti rodičů na seminářích (nebodováno, doporučeno)
  3. Kritérium školní zralosti a školní připravenosti (46 bodů),
  4. Kritérium splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP ZŠ Sofie (60 bodů)
  5. Sourozenec vzdělávající se v ZŠ Sofie v době nástupu uchazeče do 1.ročníku (rozdílový bod při rovnosti bodů uchazeče z MŠ Sofie a jakékoliv jiné MŠ).

Výše uvedená kritéria byla aktualizována k 1.2.2024 ve smyslu metodického pokynu MŠMT.

Stanovení pořadí:

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti se stejným počtem bodů, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi se stejným počtem bodů. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Nejsou stanoveny náležitosti žádosti, záleží na domluvě s ředitelem školy. Po posouzení žádosti vydá ředitel školy rozhodnutí o vyhovění nebo zamítnutí žádosti. Je však nutné se zúčastnit zápisu do základní školy a ředitel školy musí vydat rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.