08.04.2021

12.4. 2021 se vrací celý první stupeň ZŠ Sofie do školy. Vzhledem k tomu, že kolem návratu panuje mnoho otázek, pokusíme se je na jednom místě postupně zodpovědět.

Otázky a odpovědi označené * pochází z webu MŠMT, ostatní jsou stanoviska ZŠ Sofie. Tento příspěvek budeme průběžně aktualizovat.

………………………………..

Jaký bude režim testování dětí, žáků a studentů?*

V první fázi se tak bude ve školách testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy, které budou distribuovány z centrální úrovně státu do jednotlivých škol (s odběrem z přední části nosu). Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a indikováni na test. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte, žáka či studenta na prezenční výuce ve škole.

Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák či student, pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U dětí v MŠ, mladších žáků 1. stupně ZŠ a žáků se zdravotním postižením však bude připuštěna účast zákonného zástupce při testování.

Již v první fázi návratu však MŠMT počítá s tím, že školám bude umožněno nahradit testování antigenními testy 2x týdně testováním neinvazivními PCR testy 1x týdně. Centrálně z úrovně státu však bude pro první fázi návratu školáků zajištěn nákup a distribuce pouze antigenních testů.

………………………………..

Proč ne testování v domácím prostředí žáka?*

Protože testování slouží k ochraně druhých. Musí tak být jisté, že test bude proveden správně a především, že pozitivní test v kolektivu povede k dalším ochranným krokům vůči ostatním spolužákům. Takovou záruku u domácích testů nemáme.

MŠMT pečlivě zvažovalo organizační a logistické nastavení povinného plošného screeningu formou neinvazivních Ag či PCR testů ve vazbě na smysl a účel jeho nastavení (ochrana veřejného zdraví, a to nejenom samotného testovaného žáka, ale i jeho spolužáků, s nimiž byl žák v posledním období ve škole v kontaktu).

Uvedené se promítá i v požadavku epidemiologů směřujícího k tomu, že důsledkem pozitivního výsledku Ag testu konkrétního dítěte, žáka či studenta bude odchod ze školy (přechod na distanční výuku) všech dětí, žáků a studentů, s nimiž byl daný jedinec ve vymezeném období v kontaktu.

Je proto nezbytné zajistit, aby průběh testování byl nastaven spolehlivě a poskytoval validní výsledky. Z tohoto důvodu není možné (alespoň v počáteční fázi, před evaluací funkčnosti tohoto systému) připustit testování v domácím prostředí dítěte, neboť toto nastavení by mohlo vést jednak k tomu, že test nebude proveden správným způsobem v souladu s pokyny výrobce a neposkytne tak relevantní výsledek, případný pozitivní výsledek Ag testu nebude rodičem žáka škole oznámen a požadavek na ochranu veřejného zdraví třetích osob (jeho spolužáků či zaměstnanců školy) tak nebude moci být naplněn.
MŠMT však počítá s tím, že v případě dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků ZŠ bude moci být zákonný zástupce při testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou – formou asistence při testování samotném).

………………………………..

Jakými testy se bude testovat?

Podle informací z MŠMT ze dne 29.3. se jedná o testy „Lepu“ a „Singclean“. Jedná se o antigenní testy z nosu, ne z nosohltanu. Které testy dostaneme do Sofie, budeme vědět po jejich vyzvednutí, které je plánováno na čtvrtek 8.4. Aktualizace z 8.4.: testovat se bude v MŠ a ZŠ Sofie testy Lepu.

Složení testů a další podrobnosti neznáme. V případě zájmu o další detaily je nutné kontaktovat MZČR, případně SUKL.

………………………………..

Kdo bude testy v Sofii provádět? 

Testy jsou označené jako samotestovací, pracovníci školy budou testování pouze organizovat a vyhodnocovat, v žádném případě nebudou test provádět. Dětem i žákům budou moci odběr provést rodiče.

………………………………..

Kde se bude testovat? 

Testovat se bude ve vnitřních prostorách budovy. Venkovní testování je umožněno až od teploty 15 stupňů a výše.

………………………………..

Jaký je postoj školy k testování? 

ZŠ Sofie tíží více zavřené školy a distanční vzdělávání, absence sociálních kontaktů, nedostatek pohybu, duševní rovnováha dětí a jejich rodin a celkově tlak, který pandemie vytváří, než samotné testování.

Hlavní prioritou pro celý náš tým je návrat dětí do školy, který bude bezpečný pro všechny děti, jejich rodiny, zaměstnance a jejich rodiny.