24.04.2018

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání – školní rok 2018/2019

Ředitel Sofie – mateřské školy a základní školy, o.p.s., Žižkova 286/12, Říčany jako příslušný správní orgán rozhodl podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

žáci s čísly

152 233 200 364 139 745
233 969 535 955 704

se od školního roku 2018/2019 přijímají k základnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může zákonný zástupce vyzvednout od 24.4.2018 u ředitele školy.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy.

Zveřejněním seznamu přijatých žáků se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Ing. Patrik Matlák, ředitel                           v Říčanech dne 24. 4. 2018