Věkově smíšené třídy

Práce ve smíšené třídě vede děti k přirozené spolupráci, vzájemnému učení od starších spolužáků nebo spolužáků – expertů; umožňuje dětem opakovat si učivo učením kamaráda; práce ve věkově smíšených skupinách umožňuje dětem, aby i na obtížném úkolu pracovaly s pomocí zkušenějšího spolužáka aktivně; pozorováním práce starších spolužáků získávají děti přirozeně první zkušenosti a informace o problému; spolupráce s mladšími spolužáky je vede k rozvoji sociálního chování.

Vlastní plánování a organizace práce dětí

Volba pořadí činností, práce podle domluvených termínů dokončení, rozdělování práce pro činnost ve škole nebo domácí úkoly, vede děti postupně k přemýšlení nad rozvržením svého času. Učitel dětem, které to potřebují, přechodně pomáhá v plánování a organizaci času týdenním plánem nebo jiným rozvržením, které dítěti vyhovuje (a také není v rozporu se základními principy práce).

Práce s chybou a sebekontrolou

Děti jsou vedeny k sebekontrole tím, že pomůcky a materiály, se kterými pracují, porovnávají se vzorovým řešením nebo předem stanovenými kritérii. Vlastní chyby vyhledávají a opravují, chyba je ukazatelem dalšího učení.

Vedení dětí k sebehodnocení

Jde o proces, kterému se děti učí již od mateřské školy. Zahrnuje respektování pravidel třídy, práci s chybou a sebekontrolou, připravené prostředí. Děti se učí popisovat svou práci, vlastní spokojenost s ní, porovnat svoji práci s kritérii, ocenit práci nebo najít to, co by mohly udělat jinak. Hodnotí své jednání a chování k ostatním, respektování pravidel třídy. Děti se sebehodnocení učí postupně – od ústního ocenění jednotlivého úkolu až k písemnému posouzení výsledků školní práce, svého jednání a chování se spolužáky, respektování pravidel třídy za určité období (písemně hodnotí svou práci například na konci školního roku).

Prezentace vlastní práce

Je důležitá pro učení se dětí navzájem. Děti získávají nové informace od svých spolužáků, mají možnost učit se z jejich způsobů práce, poučit se z chyb, inspirovat se z originálních nápadů a společně hledat nejlepší řešení. Prezentace práce pomáhá při vedení dětí k sebehodnocení (ocenění, porovnání s kritérii…).

Vedení portfolia vlastní práce

Děti během učení vytvářejí vlastní materiály (tematické sešitky, soubory příkladů, informační přehledy…) a spolu s dalšími výsledky své práce je zakládají podle zadaných pravidel. Učí se materiály třídit a portfolio školní práce je součástí sebehodnocení dítěte a podkladem pro hodnocení práce učitelem.

Propojení informací oborem Kosmická výchova

Specifické pojetí způsobu vyučování, které není rozděleno do jednotlivých předmětů, ale vychází ze společného tematického celku. V rámci tematických celků děti pracují s informacemi z jednotlivých oborů ve vzájemných souvislostech, pracují se symboly a přesným pojmenováním, třídí informace do kategorií. Jazyk a matematika jsou cesty k poznávání informací. Nové informace v projektech vycházejí z celku, vysvětlují se na základě jednotlivých částí, které děti při reflexi zařazují do určených kategorií a oblastí, což napomáhá pochopit souvislosti. Při práci na vlastních projektech není kladen důraz na to, aby se naučily určené množství poznatků, ale aby se podrobněji zajímaly o zvolená témata.