• Orientace na osobnost dítěte, které ke svému rozvoji potřebuje samostatnost a nezávislost – výchova jako realizace svobody, nikoliv však volnosti
  • Posilování vnitřní motivace dítěte k poznávání a učení
  • Vlastní samostatná vzdělávací činnost dítěte, vedená jeho zájmem
  • Postup dítěte v procesu vzdělávání v souladu se individuálními a vývojovými možnostmi
  • Aktivní podíl dítěte na učení se, není jen jeho pasivním příjemcem
  • Připravené prostředí zahrnující tradiční didaktické pomůcky a specifický učební materiál, který umožňuje aktivní a individuální práci dítěte
  • Učitelé na základě pozorování a diagnostiky dětí reflektují svůj přístup k dětem a vytváří vhodné připravené prostředí
  • Práce s chybou a pochvalou, vedení k sebekontrole a sebehodnocení
  • Respekt k dítěti