Výuka probíha ve věkově smíšených třídách (dvě třídy pro 1.-3. ročník a jedna třída 4.-5.ročník), kde se mladší žáci přirozeně učí od starších a starší žáci si osvojují respektující sociální chování vůči mladším spolužákům. Při výuce učitelé využívají metody společné i samostatné práce, využívající celý prostor třídy.

Ve třídě jsou dva učitelé, případně učitel a asistent pedagoga, což umožňuje individuálním přístupem rozvinout potenciál každého žáka. Oba sledují postup jednotlivých žáků a díky tomu, že ve smíšené třídě pracují s žáky po celou dobu, podrobně znají jejich zájmy, silné stránky i jejich potenciál pro zlepšení. Učitelé také často využívají zájmy a koníčky žáků k obohacení jejich curricula, což vytváří alternativní způsob dosažení cílů vzdělávání daného žáka.

Součástí školy je knihovna s dětskou a naučnou literaturou v českém a anglickém jazyce. Obědy dovážíme a jsou vydávány ve vlastní jídelně/výdejně.

K pohybovým aktivitám se využívají venkovní prostory areálu školy. Tělesná výchova probíhá na atletickém stadionu TJ Sokol Říčany a v pronajatých prostorách dobře vybavené tělocvičny centra Na Fialce, kam také žáci chodí  plavat v rámci bloku plaveckého kurzu každý školní rok po každý ročník.

Výuka anglického jazyka            

Žáci absolvují výuku anglického jazyka již od 1. třídy, ve které probíhá formou her, písniček a konverzací na různá témata. Respektujeme, že první třída je o naučení se a upevnění psaní a čtení především českého jazyka. Cílem je především vytvoření pozitivního vztahu k jazyku, porozumění slyšenému a rozvíjení samostatného ústního projevu pro základní komunikaci. Postupně se k těmto dovednostem přidá znalost psaní, nejprve na úrovni slov a velmi jednoduchých vět, a porozumění čtenému textu, na úrovni krátkých jednoduchých příběhů, většinou doplněných obrázky.

Týdenní časová dotace anglického jazyka (rozšířená výuka cizího jazyka):

  • 1. – 2. ročník 2 vyučovací hodiny
  • 3. – 5. ročník 3 vyučovací hodiny (2 vyučovací hodiny + 1 hodina konverzace)
  • 4. – 5. ročník 3 vyučovací hodiny plus dopolední blok vyučování v anglickém jazyce

Do vyučování ve škole jsou od září 2017 zapojeni rodilí mluvčí, vždy kvalifikovaní učitelé ze Spojených států amerických, navíc s kvalifikací ESL (English as a second language), který se podílí na výuce anglického jazyka spolu s kmenovými učiteli jazyků. Současně však působí ve třídách jako asistenti učitele v ostatních blocích a vytváří bilingvní prostředí. Role asistentů není omezena na výuku, podílí se na společném stolování, tělesné výchově, učení venku, programu školy a kroužcích. Maximalizuje se tak počet příležitostí pro komunikaci v cizím jazyce přirozenou formou.