• děti mají přirozené tendence si pomáhat a spolupracovat
  • práce ve věkově smíšených skupinách učí děti komunikaci, empatii a ohleduplnosti
  • pomáhají rozeznávat individuální přednosti a nedostatky každého z nás – což je přirozené vedení k toleranci
  • děti mají pestřejší možnost učit se od svých spolužáků různé způsoby práce a učení
  • v roli pomocníků si děti ověřují a utužují své znalosti a dovednosti
  • od staršího kamaráda jako rádce a pomocníka se děti nejlépe přirozeně a s nadšením učí
  • protože jsou každý jinak „velký“, přirozeně zaniká způsob hodnocení poměřováním sil a tím se také zmírňují rivalitní spory mezi kluky a mezi děvčaty o vedoucí postavení mezi vrstevníky
  • děti mají mezi staršími či mladšími dětmi větší možnost najít si „svého“ kamaráda…..

Nevýhoda smíšených tříd = větší nároky na učitele, který musí připravit různorodější prostředí a učební materiál ve větším rozsahu; zrovna jako děti – při věkově smíšených skupinách musí spolupracovat i dospělí – kolektiv učitelů se musí domlouvat a pracovat společně.

Pro „běžné“ stejnorodé kolektivy dětí se stále vymýšlejí programy a strategie, které vylepšují sociální klima a navozují způsob spolupráce mezi dětmi…. Ve věkově smíšené skupině se některé aspekty soužití a spolupráce dějí úplně přirozeně.

Děti jsou hodnoceny pouze slovně. Nedostávají klasické vysvědčení, jejich práce je několikrát denně hodnocena ústně, jednou za pololetí dostávají vysvědčení s písemným hodnocením. Dle pokynů MŠMT je slovní hodnocení rovnocenné klasifikaci se systémem známek.
Děti mohou kdykoliv během studia přejít na jiný typ školy.
Děti si osvojí stejné vědomosti, pouze jinou formou. Školní vzdělávací program naší školy je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem vydaným MŠMT.
Všichni absolventi budou dostatečně připraveni na přechod na druhý stupeň jiných škol a víceletá gymnázia. Školní vzdělávací program navíc neomezuje rozsah znalostí a dovedností, které jsou určovány v běžných školách ročníky a předepsanými učebnicemi. V jiných zemích je běžné, že na druhý stupeň základní školy přechází děti z montessori škol s větším objemem znalostí a schopnostmi je aplikovat.
Není to tedy tak, že děti si dělají, co chtějí? Je pravda, že svoboda je jedním z klíčových principů a pojmů v Motessori pedagogice. Není to ale svoboda jako anarchie, kde neexistují žádná pravidla. Naopak, pravidla jsou určena jasně a děti se spolupodílejí na jejich vytváření. Tento způsob jim umožňuje růst v zodpovědnosti za vlastní jednání.
Děti u nás pracují jak s Montessori materiálem, tak i na společných či individuálních projektech, které tvořivost rozvíjí značnou mírou.