Základní škola Sofie navazuje na mateřskou školu Sofie, která v oblasti Říčan působí od roku 2008. Sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách budovy v Žižkově ulici 12, nedaleko centra Říčan. Provozovatelem je Sofie –  mateřská škola a základní škola o.p.s.

Děti ve třídě3. září 2012 jsme přivítali první školáčky a završili tak první fázi budování uceleného vzdělávacího zařízení pro děti, které vychází z Montessori filozofie. Předností vzdělávání „pod jednou střechou“ je plynulý přechod z jednoho stupně vzdělávání na druhý ve známém a připraveném prostředí. Vzhledem ke kontinuitě a jednotící koncepci výuky jsou vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj všech typů gramotnosti žáků a položen pevný základ pro jejich celoživotní vzdělávání. Pro děti je propojení mateřské školy a základní školy unikátní výhodou při přechodu na základní školu a navíc je jim umožněno pracovat s kamarády, případně sourozenci v prostředí mateřské školy.

Základní škola Sofie se při vzdělávání řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání vydaném MŠMT ČR a vychází z filozofie Marie Montessori. Třídy školy jsou smíšené, tvořené 1., 2., 3. ročníkem a 4. a 5. ročníkem.

Učitelé u všech dětí rozvíjí nezávislost, sebedůvěru a pocit zodpovědnosti za sebe, druhé i své prostředí. Usilují o rozvoj dítěte v celistvosti jeho osobnosti. Vzděláváním a výchovou takto celistvého dítěte podporují tvořivost, kritické myšlení, schopnost řešit problémy a schopnost spolupracovat s ostatními na společném zájmu. Cílem je vytvořit prostředí, v němž se děti mohou přirozeně rozvíjet a kde si uchovají zvídavost, tvořivost a radost z poznávání.

Naším cílem jako moderní školy je v dětech zažehnout plamen poznávání, podporovat jejich chuť do objevování nového a zachovat hlad po pochopení, jak a proč svět a věci kolem nás fungují:

  • Probudit a rozvíjet ducha a srdce dítěte a jeho představivost
  • Podporovat jeho přirozenou potřebu nezávislosti, vlastní hodnoty a sebevědomí
  • Pomoct rozvíjet dobrotu, úctu a sebedisciplínu, která mu umožní stát se plnohodnotným členem společnosti
  • Pomoct dítěti naučit se samostatně pozorovat, klást otázky a prozkoumávat oblasti zájmu