Zápis a kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022

Ředitel Sofie – mateřská škola a základní škola, o.p.s. stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 10 žáků (na základě § 36) (stav k 1.4.2021). Termín zápisu do 1.ročníku školního roku 2021/2022 je stanoven na období od 14. 4. 2021 do 23.4. 2021 od 8:0 do 16:30 vzdálenou formou.

AKTUALIZACE

Rodiče, kteří mají zájem o místo mají tyto možnosti přihlášku podat, na základě Opatření ministra školství k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022, tak mohou přihlášku doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), naše adresa je wn84ity
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podáním po předchozí domluvě na tel. 773 220 281.

 

Sofie – mateřská škola a základní škola, o.p.s. je škola nespádová, tj. základní škola, v jejímž školském obvodu nemá/nemusí mít žák/dítě trvalý pobyt; odvíjí se od volby zákonných zástupců. Zápis zájemců o studium se koná v dubnu 2021 v časech přidělených jednotlivým zákonným zástupcům přihlášených žáků.

Do 1. ročníku se přijímají děti podle následujících kritérií:

  1. Zájem o alternativní pedagogický přístup uplatňovaný v MŠ/ZŠ Sofie (max. 6 bodů),
  2. Sdílení alternativního pedagogického přístupu uplatňovaného v MŠ/ZŠ Sofie (max. 5 bodů),
  3. Absolvování mateřské školy Sofie (max. 5 bodů),
  4. Sourozenec vzdělávající se v ZŠ Sofie (max. 2 body).

Výše uvedená kritéria byla k 20.4.2021.

Stanovení pořadí:

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti se stejným počtem bodů, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.