Zápis a kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023

Ředitel Sofie – mateřská škola a základní škola, o.p.s. stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2022/2023 bude přijato maximálně 12 žáků (na základě § 36) (stav k 10.4.2022). Termín zápisu do 1.ročníku školního roku 2021/2022 je stanoven na 21.4. 2022 od 8:30 do 16:00, v časech přidělených jednotlivým zákonným zástupcům přihlášených žáků..

Rodiče, kteří mají zájem o místo, mohou přihlášku podat následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), naše adresa je wn84ity
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podáním v kanceláři školy každý den od 8:00 do 15:00

Sofie – mateřská škola a základní škola, o.p.s. je škola nespádová, tj. základní škola, v jejímž školském obvodu nemá/nemusí mít žák/dítě trvalý pobyt; odvíjí se od volby zákonných zástupců.

Do 1. ročníku se přijímají děti podle následujících kritérií:

  1. Zájem o alternativní pedagogický přístup uplatňovaný v MŠ/ZŠ Sofie (max. 6 bodů),
  2. Sdílení alternativního pedagogického přístupu uplatňovaného v MŠ/ZŠ Sofie (max. 5 bodů),
  3. Absolvování mateřské školy Sofie (max. 5 bodů),
  4. Sourozenec vzdělávající se v ZŠ Sofie (max. 2 body).

Výše uvedená kritéria byla aktualizována k 20.4.2021.

Stanovení pořadí:

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti se stejným počtem bodů, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.